เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 Thailand Educational Development and Evaluation Tests (TEDET)

0Shares