เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายจริยธรรม มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดมารยาทไทยและห้องเรียนที่นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมยอดเยี่ยม  ในโครงการ “โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม” เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานพร้อมพัฒนาด้านระเบียบวินัยควบคู่กับการฝึกกิริยามารยาทไทยแก่นักเรียน การประกวดมารยาทไทย ซึ่งจัดประกวดเกี่ยวกับการไหว้ 3 ระดับ  การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์  การรับของจากผู้ใหญ่  การเดินผ่านผู้ใหญ่และการนั่งพับเพียบ   ผลการประกวดมีดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1     

 1. ด.ญ. พิชญาภา   ดิษยวรกุล              ชั้น  ป. 1/3
 2. ด.ญ. พิชญาภา    อรุโณทยานันท์    ชั้น  ป. 1/4
 3. ด.ญ. กนิศณดาฐ์    จันทรังษี             ชั้น  ป. 1/1

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2    

 1. ด.ญ. ชัญญาณัฏฐ์   จักสี                  ชั้น  ป. 2/3
 2. ด.ช. นิรวิทย์   สมคำ  ชั้น  ป. 2/1 และ ด.ช. วรฤทธิ์  รัฐฤทธิ์ธำรง   ชั้น  ป. 2/3

 ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

 1. ด.ญ. อลิสซ่า  อาร์ลีนน์  คราวฟอร์ด  และ ด.ช.สุภกิจ  จินดาดุจสายชล  ชั้น  ป. 3/4
 2. ด.ญ. ปริชญาพัฒน์   มโนรสตระกูล      ชั้น  ป. 3/2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   

 1. ด.ญ. อภิชญา   กิจรักษ์                   ชั้น  ป. 4/1
 2. ด.ช.ณัฐวินท์    ธรณีสุวรรณ   ชั้น  ป. 4/1
 3. ด.ช.  ศักดิ์รินทร์   ประสงค์ทรัพย์    ชั้น  ป. 4/2

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5         

 1. ด.ญ.ปุณณดา      อินต๊ะจา                 ชั้น  ป. 5/1
 2. ด.ช. ธนัชชา   กานต์ศิริสมบัติ                   ชั้น  ป. 5/1
 3. ด.ช. ปุณณภพ  ยศมูล                       ชั้น   ป. 5/3

 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  

 1. ด.ญ.สุพิชญา    ไชยมุง                      ชั้น  ป. 6/1
 2. ด.ญ. ชนันธร   สายน้ำเย็น  ชั้น  ป. 6/2 และ ด.ช. วรวัช  วันเพ็ญ ชั้น  ป. 6/3

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1      

 1. ด.ญ.สิราวรรณ  ใจมูล                          ชั้น  ม. 1/5
 2. ด.ญ.ขวัญใจ   กันธวัง                           ชั้น  ม. 1/3
 3. ด.ช. ณัฐภัทร   บุญยปรีดา           ชั้น   ม. 1/3

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  

 1. ด.ช.ธีรพงษ์   จันทร์หอม                  ชั้น  ม. 2/4
 2. ด.ญ. ฉัตรธิดา  อุดมโชครัตนา         ชั้น  ม. 2/3
 3. ด.ญ. ปราญชลี  รินสินจ้อย              ชั้น   ม. 2/5

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  

 1. ด.ญ. อุทุมพร  จูละพันธ์                            ชั้น  ม. 3/5
 2. ด.ญ. วรวลัญช์   จันทร์ทิพย์          ชั้น  ม. 3/4
 3. ด.ญ. ณัชชา   ไชยวงค์                  ชั้น   ม. 3/3

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  

 1. น.ส.  สโรชา   ตื้อวัน                  ชั้น  ม. 4/3
 2. น.ส. ชาลีน่า   ทาปา และ น.ส. ทิพยา  ทิพย์สุทา  ชั้น  ม. 4/1

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  

 1. น.ส.  นันท์นภัส   นุชบุษบา              ชั้น  ม. 5/3
 2. น.ส. ณัฐกานต์  เจริญศิลป์  ชั้น  ม. 5/1  และ น.ส. ณัฏฐิ์นิชา  ว่องวานิช ชั้น  ม. 5/ 2

 

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares