เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้มอบรางวัลให้กับห้องเรียนที่ชนะเลิศการประกวดห้องเรียนน่าอยู่เรียนรู้สบายใจ ภายใต้โครงการเรารักโรงเรียน ฝ่ายจริยธรรม ได้มอบเกรียติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดมารยาทงาม และ ห้องสมุด ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ ยุวบรรณารักษ์และยอดนักอ่านตลอดปีการศึกษา 2560

[awesome-gallery id=7821]

0Shares