เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 โรงเรียนพระหฤทัยได้จัดให้ผู้ปกครองมีโอกาสพบครูประจำชั้นเพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2562 โดยกำหนดตารางเวลาดังนี้
เวลา 8.30 – 9.00 น. นักเรียนทุกระดับชั้น เลขที่ 1-5
เวลา 9.00 – 9.30 น. นักเรียนทุกระดับชั้น เลขที่ 6-10
เวลา 9.30 – 10.00 น. นักเรียนทุกระดับชั้น เลขที่ 11 -15
เวลา 10.00- 10.30 น. นักเรียนทุกระดับชั้น เลขที่ 16 -20
เวลา 10.30 – 12.00 น. นักเรียนทุกระดับชั้น เลขที่ 21 เป็นต้นไป
// พัก 12.00 – 13.00 น. —- หยุดพักกลางวัน —-
เวลา 13.00 -14.30 น. ผู้ปกครอง นักเรียนที่ติดธุระช่วงเช้า พบครูประจำชั้นบนห้องเรียน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares