เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรม โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการ “รณงค์รักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศ กระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน และการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่เยาวชน โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ณ มูลนิธิวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ(เสาหิน) ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี ครูธัญญรัตน์ ชัยสา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares