เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน ร่วมกิจกรรม โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการ “รณงค์รักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อเมืองน่าอยู่”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพภูมิอากาศ กระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน และการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่เยาวชน โดยมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ณ มูลนิธิวาย.เอ็ม.ซี.เอ. เพื่อการพัฒนาภาคเหนือ(เสาหิน) ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมี ครูธัญญรัตน์ ชัยสา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

0Shares