กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาได้ส่งทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุ 16 ปี หญิง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ในส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ณ โดมเหลืองอร่าม มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
ผลการแข่งขันปรากฏว่านักกีฬาวอลเลย์บอล โรงเรียนพระหฤทัย ได้รับรางวัล อันดับที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. เด็กหญิงกมลทิพย์ จันมี
2. เด็กหญิงณัชชา เพลินจิต
3. เด็กหญิงพัชรีพร ตั้นติวานิช
4. เด็กหญิงปรียานุช ปัญญาตุ้ย
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุขธนธรณ์
6. เด็กหญิงรวินท์มาลา เฟื่องฟูกิจการ
7. เด็กหญิงภูริชญา เหลาคำ
8. เด็กหญิงสุธีธิดา ยิ่งพิบูลคุณานันท์
9. นางสาวอนามิกา นาคสังข์
10. นางสาวบัวชมพู รักไพรเจริญ
11. นางสาวชมพูนุช เวนวล

 


0Shares