เด็กหญิงปริมชยาภรณ์ ธนวัตไชยศรี นักเรียนพระหฤทัยชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เข้าร่วมการแข่งขัน Badminton Chiang Mai tournament รุ่น 16 ปี ประเภทหญิงคู่ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเด็กหญิงปริมชยาภรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares