ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย   นางสาว นภัสวรรณ สวัสดิ์สันติสุข และ นางสาว ณัฐธิดา ปัญญาปัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายอุตสาหกรรมอาหาร : เติมร้อยเพิ่มล้าน อาหารเพิ่มค่า (Value-added foods) ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ จากผู้สมัครกว่า 40 โรงเรียนทั่วภาคเหนือ

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares