ในวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย   นางสาว นภัสวรรณ สวัสดิ์สันติสุข และ นางสาว ณัฐธิดา ปัญญาปัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายอุตสาหกรรมอาหาร : เติมร้อยเพิ่มล้าน อาหารเพิ่มค่า (Value-added foods) ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคเหนือ จากผู้สมัครกว่า 40 โรงเรียนทั่วภาคเหนือ