เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(ช่วงเช้า) คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้นำ นักเรียน จำนวน ๑๒๓ คน เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะงานสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  ณ พุทธสถาน  จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม” จากศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา ๑๐ ปี ติดต่อกัน

(ช่วงบ่าย) คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมธรรมสัญจร ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน สังฆทาน ปัจจัยวัดสันป่าสักวรอุไร และได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  โดยการทำความสะอาดบริเวณภายในวัด

 

รูปกิจกรรม

0Shares