วันนี้ คุณครูประจำชั้นทั้งประถม และ มัธยม ร่วมใจทำความสะอาดห้องเรียนเพื่อเตรียมต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564