เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้ส่งนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “รณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562” ภายใต้คำขวัญการรณรงค์ “หยุดหมอกควันอากาศพิษ เพื่อชีวิตคนเชียงใหม่” โดยเทศบาลเชียงใหม่เป็นผู้จัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้ รณรงค์เกี่ยวกับการร่วมกันลดการปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพอากาศอย่างยั่งยืน และการใช้ทรัพยากรบนผืนโลกอย่างมีจิตสำนึก เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ และลดความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ อันเป็นการลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามบริบทของตนอย่างเหมาะสม

0Shares