เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ฝ่ายบริการสัมพันธ์ชุมชน โดยงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย จัด กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา โดยนักเรียนแกนนำคนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้นำอุปกรณ์กับดักไข่ยุงลาย นำไปวางบริเวณต่างๆภายในโรงเรียน ตลอดจนสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อสร้างความตระหนักในการช่วยกันดูแล ด้วย มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกท่านของโรงเรียน

0Shares