โรงเรียนพระหฤทัย เข้าร่วมกิจกรรม กับ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย ชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติและโรงเรียนเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า ระดับมัธยมศึกษา จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายเด็กไทยรักษ์ป่ามณฑาธาร รุ่นที่ 10” ในวันที่ 23- 26 พ.ย. 63 ด้วยความมุ่งหวังที่มีร่วมกันในการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงในใจของ “เยาวชน” เครือข่ายระดับมัธยมศึกษา ผ่านกระบวนการค่ายที่สร้างสรรค์ และการสัมผัสตรงกับธรรมชาติป่าต้นน้ำ ด้วยความมุ่งหวังที่มีร่วมกันในการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงในใจของ “เ ย า ว ช น” ผ่านการเรียนรู้และสัมผัสตรง เพื่อให้เกิดความรักษ์ ความหวงแหน และความมุ่งมั่นที่จะร่วมรักษาผืนป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ ตราบนานเท่านาน เพราะทรัพยากรในวันนี้ คือ อนาคตของเยาวชนทุกคน

 


0Shares