โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ระดับดีเยี่ยมในรายวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563 ครับ (O-NET)