เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ไปทัศนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพืช จากแหล่งเรียนรู้จริง ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares