เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โรงเรียนพระหฤทัย งานบุคลากร ฝ่ายอนุบาล ได้มอบเข็มสารวัตรน้อย ให้กับตัวแทนนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำและปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในตนเอง ตามโครงการเด็กไทยวินัยดี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 โดยมีคุณครูเพชรา พันธุ์พิทย์แพทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอนุบาลเป็นผู้มอบ

 

[FGAL id=5844]

0Shares