ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการ ตามรอยเท้าพ่อ สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ได้มอบผลงานศิลปะภาพพิมพ์ จำนวน 2 ชิ้น เป็นผลงานที่สื่อความหมายถึงพระราชกรณียกิจของ รัชกาลที่ 9 ซึ่งจะทำการติดตั้งไว้ที่ห้องสมุดโรงเรียนพระหฤทัย โดยมีท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ เป็นผู้รับมอบ