โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2561 ขึ้นเพื่อแจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียน ห้องเรียน จำนวนครู ปีการศึกษา 2561 ครูที่เกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2560 และครูใหม่ ปีการศึกษา 2561 การประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 และเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบ/พิจารณาอนุมัติ การดำเนินงานเรื่องเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2561 โดยมี ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการ-ผู้จัดการ เป็นประธานการประชุมแทน ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร

[awesome-gallery id=8322]

0Shares