เมื่อวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชย์บำรุง ได้จัดการแข่งขัน ฟุตบอล ฉงซินคัพ ครั้งที่ 11 นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนพระหฤทัย ได้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ผลปรากฏว่า

รุ่นอายุ 8 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. เด็กชายศักรนันท์ ทิพย์รักษ์
 2. เด็กชายภัทรดิษ  กะตะศิลา
 3. เด็กชายชนกันต์  ใฝ่ความดี
 4. เด็กชายภัทรนันท์  ปัญญา
 5. เด็กชายสุภกิจ  จินดาดุจสายชล
 6. เด็กชายอนุรักษ์  อามอ
 7. เด็กชายภัทรดนัย  สุขสถิตย์
 8. เด็กชายพชรพล  จันทร์เถร
 9. เด็กชายพงศ์พนา  ยาวิราช

รุ่นอายุ 10 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. เด็กชายดลวิทย์  ขวัญรอด
 2. เด็กชายเอื้ออังกูร  ชัยคำมา
 3. เด็กชายศิรเดโชชัย  สมบูรณ์
 4. เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์สนิท
 5. เด็กชายรัชพงศ์  คำฟู
 6. เด็กชายเคสิน  สปาดิน
 7. เด็กชายปวีร์  ศรีคำภา
 8. เด็กชายศุภกร  บัญญัติโลก
 9. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ติขะ
 10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กุนาภา
 11. เด็กชายอันดามัน  เต่าทอง   
 12. เด็กชายภูวิศ  งามวัฒนากุล

โดยมีครูผู้ฝึกสอนดังนี้

 1. มาสเตอร์คมสัน  กอนแก้ว
 2. มาสเตอร์ครินทร์  พชรวารินทร์

 

0Shares