ฝ่ายงานจริยธรรมโรงเรียนพระหฤทัย จ.เชียงใหม่ ได้จัดฟื้นฟูจิตใจบุคลากรคาทอลิกโรงเรียนพระหฤทัยขึ้น  เมื่อวันเสาร์ที่  24  พฤศจิกายน 2561  ณ อาสนวิหารพระหฤทัย จ. เชียงใหม่ ในหัวข้อ บุคลากรคาทอลิกต้นธารความรักและเมตตา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรคาทอลิกให้ช่วยเหลือ แบ่งปันรับใช้ผู้อื่นและดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายตามแนวทางที่พระเยซูเจ้าทรงสอนและเพื่อให้บุคลากรคาทอลิกยืนหยัดอย่างเข้มแข็งในสิ่งที่ถูกต้องตามแนวทางชีวิตคริสตชนที่ดี

วิทยากรในงาน

  • คุณพ่อประทีป  กีรติพงศ์  
  • คุณพ่อศราวุธ  แฮทู 
  • ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา  สิงห์สา

0Shares