เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ พุทธสถาน  จ.เชียงใหม่  โดยได้รับมอบพุทธมามกะบัตรจากท่านพระครู พระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โรงเรียนพระหฤทัยได้รับโล่เกียรติคุณดีเด่น โรงเรียนที่พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม  จากศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 9 ปี ติดต่อกัน

 

[FAG id=4769]
0Shares