เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัด “พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562” โดยมีซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการเป็นประธาน ในงานดังกล่าวประกอบไปด้วยวจนพิธีกรรมขอพรแด่คณะกรรมการนักเรียน ประธานนักเรียนปี 2561 นางสาวกรุณา อินถาบุตร สรุปงานและส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการนักเรียน ปี 2562 นำโดย นางสาวชาลีน่า ทาปา ประธานนักเรียนปี 2562 ซึ่งได้กล่าวความรู้สึกและพร้อมที่จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนพระหฤทัย อีกทั้งกระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รักและรับใช้ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน  ในโอกาสนี้ซิสเตอร์ได้มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกแก่คณะกรรมการนักเรียนปี 2561 ที่ได้เสียสละและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และมอบเข็มให้แก่คณะกรรมการนักเรียนปี 2562 อีกทั้งให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนในการทำงานต่อไป

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares