เมื่อวันพุธ ที่ 14 ก.พ 2561 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตร เรียนดี  (Certificate) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยมี ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

ป.1

ชื่อ-นามสกุล ห้อง ร้อยละ หมายเหตุ
ด.ญ.พิมพ์พิชชา  ดวงตา ป.1/3 94.50 เรียนดีเหรียญทอง
ด.ช.วรฤทธิ์  รัฐฤทธิ์ธำรง ป.1/3 94.42 เรียนดีเหรียญเงิน
ด.ญ.อนัญญา  ทาพา ป.1/4 94.33 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ช.ตรัยเพชร  คงไชย ป.1/4 94.17 เรียนดี
ด.ช.พลวรัตถ์  ไชยวัฒน์ธำรง ป.1/4 93.42 เรียนดี
ด.ญ.เพีย  เฮย์วอร์ด ป.1/3 93.08 เรียนดี
ด.ช.ธัชธรรม์  เทโวขัด ป.1/4 92.33 เรียนดี
ด.ญ.วิมพ์วิภา  ชัยภัทรกุลภรณ์ ป.1/3 92.08 เรียนดี
ด.ญ.ปวริศา  สุจิตต์สกุล ป.1/3 92.08 เรียนดี
ด.ญ.กนกธร  ธนพลดำรงเดช ป.1/2 91.42 เรียนดี
ด.ญ.ณิชากร  ฉิมสุข ป.1/2 90.92 เรียนดี
ด.ญ.เพชรลดา  เพชรอภิสาร ป.1/2 90.83 เรียนดี
ด.ญ.ชัญญาณัฏฐ์  จักสี ป.1/3 90.75 เรียนดี
ด.ญ.ภูริชญา  ปาระมี ป.1/4 90.42 เรียนดี
ด.ช.ณฐภัทร  วงศ์กลุ่ม ป.1/3 90.08 เรียนดี

 ป.2

ชื่อ-นามสกุล ห้อง ร้อยละ หมายเหตุ
ด.ญ.อชิรญา  เจนธนานันท์ ป.2/3 95.58 เรียนดีเหรียญทอง
ด.ญ.พิมพ์ตะวัน  กระสังข์ ป.2/1 95.50 เรียนดีเหรียญเงิน
ด.ช.อิทธิพัทธ์  มีทรัพย์ ป.2/5 94.75 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ญ.กฤตยา  จันทร์สุวรรณ์ ป.2/4 94.00 เรียนดี
ด.ญ.มนัสนันท์  บัวคำปัน ป.2/5 94.00 เรียนดี
ด.ญ.พิชญ์กมล  สมจิตประเสริฐ ป.2/4 93.33 เรียนดี
ด.ญ.ณัฐรดา  แพ่งนคร ป.2/1 93.25 เรียนดี
ด.ญ.กชพรรณ  แสงศิลป์ ป.2/1 93.17 เรียนดี
ด.ญ.กัลย์กมล  พิโลนพงศธร ป.2/4 93.00 เรียนดี
ด.ญ.นวพร  ถมเพชร ป.2/1 92.92 เรียนดี
ด.ช.ธนพล  วิรวัฒน์ ป.2/4 92.33 เรียนดี
ด.ญ.ณัฐชญา  ศิริสุธรรม ป.2/5 91.83 เรียนดี
ด.ญ.ฉันท์สินี  ดีเรือง ป.2/2 91.67 เรียนดี
ด.ญ.มัณฑนา  บรรจงจัด ป.2/3 91.42 เรียนดี
ด.ญ.พัชรธิดา  วงศ์ษา ป.2/4 91.08 เรียนดี
ด.ญ.สุนิตา  มาลีวรสิทธิ์ ป.2/1 90.75 เรียนดี
ด.ญ.จิตรสินี  ธาตุสุวรรณ ป.2/2 90.58 เรียนดี
ด.ญ.ฟาร่า  อารีพันธ์ ป.2/1 90.33 เรียนดี
ด.ญ.สกุลรัชช์  มูลสุรินทร์ ป.2/1 90.33 เรียนดี
ด.ญ.ปพิชญา  ทองอร ป.2/2 90.25 เรียนดี
ด.ญ.ชนานันท์  สิงห์บัว ป.2/2 90.25 เรียนดี
ด.ญ.ปริชญาพัฒน์  มโนรสตระกูล ป.2/1 90.08 เรียนดี

 ป.3

ชื่อ-นามสกุล ห้อง ร้อยละ หมายเหตุ
ด.ญ.อุนนดา  วงศ์สัมพันธ์ ป.3/4 96.67 เรียนดีเหรียญทอง
ด.ญ.อภิชญา  กิจรักษ์ ป.3/3 95.00 เรียนดีเหรียญเงิน
ด.ญ.สุวิตตา  วงค์พรม ป.3/2 93.33 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ญ.จิตตมาส  แซ่ลี ป.3/2 93.25 เรียนดี
ด.ญ.ภารัญชยา  รุ่งสว่าง ป.3/5 93.17 เรียนดี
ด.ญ.กัญญาวีร์  พิโลนพงศธร ป.3/4 92.83 เรียนดี
ด.ญ.ธัญชนก  บำเพ็ญผล ป.3/3 92.75 เรียนดี
ด.ญ.จารุพิชญา  คำลือ ป.3/1 92.25 เรียนดี
ด.ญ.นฤภร  ชมภูทอง ป.3/3 91.83 เรียนดี
ด.ญ.ชนัญชิดา  เจนธนานันท์ ป.3/2 91.50 เรียนดี
ด.ญ.จิรัชยา  กอนแก้ว ป.3/4 91.00 เรียนดี
ด.ญ.ลภัสรดา  ใยศิริกุล ป.3/3 90.33 เรียนดี
ด.ช.กิจบัญชา  พจนาธำรงพงศ์ ป.3/4 90.08 เรียนดี

 ป.4

ชื่อ-นามสกุล ห้อง ร้อยละ หมายเหตุ
ด.ช.ศรุต  ถนอมรัตน์ ป.4/5 93.83 เรียนดีเหรียญทอง
ด.ญ.นันท์นภัส  สุจา ป.4/4 91.83 เรียนดีเหรียญเงิน
ด.ญ.ปานไพลิน  ชัยยา ป.4/1 91.08 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ญ.พัจนภา  จันทรเถร ป.4/1 90.50 เรียนดี
ด.ช.ธนนันท์  กุณะ ป.4/2 89.50 เรียนดี
ด.ญ.ณัฎฐา  พิบูลย์ ป.4/5 89.42 เรียนดี
ด.ช.ณัฐพงษ์  สาสังข์ ป.4/5 89.00 เรียนดี
ด.ญ.ณัฏฐณิชา  วุฒินนท์ชัย ป.4/1 88.92 เรียนดี
ด.ญ.พราววาริน  จักรทอง ป.4/1 88.33 เรียนดี
ด.ช.ธนัท  สมเขื่อน ป.4/2 88.08 เรียนดี
ด.ญ.จิรวรรณ  ก่ำแก้ว ป.4/2 88.00 เรียนดี
ด.ญ.กรชนก  ลออพันธุ์สกุล ป.4/2 87.83 เรียนดี
ด.ญ.ชัชฎาภรณ์  ปัญญานาย ป.4/3 87.67 เรียนดี
ด.ช.วันไชย  ขันมั่น ป.4/3 87.25 เรียนดี
ด.ญ.พลอยตะวัน  หลักทอง ป.4/3 87.17 เรียนดี
ด.ญ.กรปภา  ทรายศิริ ป.4/4 87.08 เรียนดี
ด.ญ.สาธิตา  ลืมขำ ป.4/5 86.83 เรียนดี
ด.ญ.ณิชาพร  เจริญสุข ป.4/5 86.75 เรียนดี
ด.ช.ศุภสัณห์  คำยอง ป.4/4 86.58 เรียนดี
ด.ญ.กรพิชญา  วงค์ศิริ ป.4/4 86.33 เรียนดี
ด.ญ.ณิชานันทน์  สิงคราช ป.4/5 86.33 เรียนดี
ด.ช.ณัฎฐาพงศ์  เคียงพงษ์ ป.4/2 85.92 เรียนดี
ด.ญ.นันทัชพร  สุจริต ป.4/1 85.50 เรียนดี
ด.ญ.วรภาดา  พลานุสนธิ์ ป.4/4 85.17 เรียนดี
ด.ญ.พุทธรักษา  รัตนศรีทัย ป.4/3 85.00 เรียนดี

 ป.5

ชื่อ-นามสกุล ห้อง ร้อยละ หมายเหตุ
ด.ญ.ชนิตา  คุตตะเทพ ป.5/5 94.75 เรียนดีเหรียญทอง
ด.ญ.สุพิชญา  ไชยมุง ป.5/1 91.42 เรียนดีเหรียญเงิน
ด.ญ.ภรณ์พันธุ์  ทองอ่ำ ป.5/4 91.33 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ญ.ดาราวดี  บุณยสุขเมธี ป.5/2 89.33 เรียนดี
ด.ญ.ชาลิสา  นุ่นงาม ป.5/1 88.92 เรียนดี
ด.ญ.ปาริสรา  ฤกษ์กำยี ป.5/3 87.67 เรียนดี
ด.ญ.ชุติสรา  ปัตเมฆ ป.5/3 87.08 เรียนดี
ด.ช.ทัพพสาร  คำพันธุ์ ป.5/4 86.58 เรียนดี
ด.ญ.พิมพ์อักษิพร  วรรณกุล ป.5/1 86.08 เรียนดี
ด.ญ.ธนัฎชา  วงค์ชัย ป.5/1 85.92 เรียนดี
ด.ญ.ธวัลหทัย  ปวงน้อย ป.5/3 85.92 เรียนดี
ด.ช.วรวัช  วันเพ็ญ ป.5/3 85.75 เรียนดี

 ป.6

ชื่อ-นามสกุล ห้อง ร้อยละ หมายเหตุ
ด.ช.หฤษฎ์  ชัยมงคล ป.6/1 91.33 เรียนดีเหรียญทอง
ด.ญ.ภัคจิรา  อูปแก้ว ป.6/3 89.67 เรียนดีเหรียญเงิน
ด.ญ.อภิชญา  จายโจง ป.6/2 88.33 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ญ.สุพรรษา  เกตุกวี ป.6/3 87.75 เรียนดี
ด.ญ.สุพินตา  สุก๋า ป.6/4 87.75 เรียนดี
ด.ญ.จินต์วิภา  สิงห์คำ ป.6/5 87.08 เรียนดี
ด.ญ.ศุภรดา  จันต๊ะมณี ป.6/3 86.83 เรียนดี
ด.ญ.ปาลิดา  ป๊อกหลง ป.6/2 85.83 เรียนดี
ด.ญ.เพชรพรพรรณ์  มุขเพชร ป.6/3 85.75 เรียนดี

 ม.1

ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
ด.ญ.ปุณณภา  คำปาแก้ว ม.1/1 3.50 เรียนดีเหรียญทอง
ด.ญ.ชนากานต์  พลแจ้ง ม.1/1 3.28 เรียนดีเหรียญเงิน
ด.ญ.พลอยนภัส  กุลแก้ว ม.1/1 3.04 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ญ.ทฤฒมน  เวชอุบล ม.1/1 3.01 เรียนดี

ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
ด.ญ.ไอยเรศ แคทลีน  อุดมดี ม.1/2 3.85 เรียนดีเหรียญทอง
ด.ญ.กรณัฐ  ทาระนัด ม.1/2 3.68 เรียนดีเหรียญเงิน
ด.ญ.ธันยพร  พรมมา ม.1/2 3.56 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ญ.ณิชารีย์  ภาวัฒน์นิมิต ม.1/2 3.51 เรียนดี
ด.ช.สิวดล  นิปุณะ ม.1/2 3.18 เรียนดี
ด.ญ.สุตาภัทร  แซ่ลี้ ม.1/2 3.02 เรียนดี

ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
ด.ญ.ธัญวรัตม์  วงศาโรจน์ ม.1/4 3.88 เรียนดีเหรียญทอง
ด.ญ.นรีกานต์  ชุมภู ม.1/3 3.84 เรียนดีเหรียญเงิน
ด.ญ.นงลักษณ์  นพรัตน์ ม.1/3 3.52 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ญ.มาธุสร  ถุงคำ ม.1/3 3.50 เรียนดี
ด.ญ.พัณณิตา  วีระพันธ์ ม.1/4 3.43 เรียนดี
ด.ญ.ศิรภัสสร  สมบูรณ์ ม.1/4 3.37 เรียนดี
ด.ญ.พิมพ์วิภา  เตียยศสกุล ม.1/4 3.34 เรียนดี
ด.ญ.ภคนันท์  สะคำปัน ม.1/3 3.31 เรียนดี
ด.ญ.ณัฐธิดา  ผัดดวงธรรม ม.1/4 3.22 เรียนดี
ด.ญ.ลินีวาลี  ชัยกุลโชตน์ธนิน ม.1/3 3.20 เรียนดี
ด.ญ.กานต์ธิดา  ลอยดี ม.1/3 3.12 เรียนดี
ด.ช.จักรพรรดิ์  กำแพงแก้ว ม.1/3 3.09 เรียนดี
ด.ญ.ปริณดา  สิงห์คง ม.1/3 3.05 เรียนดี

 ม.2

ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์  หวลจิตร์ ม.2/1 3.75 เรียนดีเหรียญทอง
ด.ญ.อิสรีย์  ธีรภัทรฐิติกร ม.2/1 3.53 เรียนดีเหรียญเงิน
ด.ญ.ปัณณธร  นรเทพ ม.2/1 3.32 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ญ.สุธามาศ  ธิต๊ะ ม.2/1 3.29 เรียนดี
ด.ญ.ปาริชาติ  สกุลรัตนไพศาล ม.2/1 3.28 เรียนดี
ด.ญ.ปาจรีย์  อ่อนปรีดา ม.2/1 3.17 เรียนดี
ด.ญ.ปราณปริยา  ใจปัญญา ม.2/1 3.03 เรียนดี
ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
ด.ญ.พัชรพร  สุขสบาย ม.2/2 3.95 เรียนดีเหรียญทอง
ด.ญ.รฐาปวีร์  มักผลภูมิพัชร์ ม.2/2 3.91 เรียนดีเหรียญเงิน
ด.ญ.อภิชญา  ศรีวงค์ ม.2/2 3.87 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ญ.ภารดี  จิตรกรสกุล ม.2/2 3.68 เรียนดี
ด.ญ.อิสริยาภรณ์  กันทรส ม.2/2 3.41 เรียนดี
ด.ญ.ดารารัตน์  ธุราวรรณ ม.2/2 3.33 เรียนดี
ด.ญ.ปิยาพัชร  กันสุวรรณ์ ม.2/2 3.32 เรียนดี
ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
ด.ญ.กวิสรา  เกตุแก้ว ม.2/3 3.98 เรียนดีเหรียญทอง
ด.ญ.พัชรีญา  ศรีษาพุทธ ม.2/5 3.94 เรียนดีเหรียญเงิน
ด.ญ.อรกมล  อรุณการ ม.2/5 3.93 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ญ.โศภิษฐา  ต๊ะแก้ว ม.2/5 3.93 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ญ.ณัฐธยาน์  รตนพงศ์รังษี ม.2/5 3.91 เรียนดี
ด.ญ.นัฏฐวี  ชัยอาภร ม.2/4 3.86 เรียนดี
ด.ญ.ปรีญาภรณ์  ไชยราช ม.2/3 3.81 เรียนดี
ด.ญ.ศิรดา  ณะวรรณ์ ม.2/3 3.77 เรียนดี
ด.ญ.ทสพร  สินแท้ ม.2/4 3.75 เรียนดี
ด.ญ.ภัสสร  ลิ้มบ่อแก้ว ม.2/4 3.73 เรียนดี
ด.ญ.ภัทราพร  สิทธิเจริญ ม.2/3 3.72 เรียนดี
ด.ญ.ชนัญชิดา  ศรีสว่าง ม.2/4 3.72 เรียนดี
ด.ญ.กัญญ์วรา  ทรวงแก้ว ม.2/5 3.61 เรียนดี
ด.ญ.อนุสรา  สายชลศรีจินดา ม.2/5 3.59 เรียนดี
ด.ญ.โยษิตา  อาชนี ม.2/5 3.59 เรียนดี
ด.ญ.ประภานิช  ปาจีคำ ม.2/3 3.58 เรียนดี
ด.ญ.ณัชชา  ไชยวงค์ ม.2/3 3.52 เรียนดี
ด.ญ.กิ่งผกา  สุวรรณ ม.2/4 3.48 เรียนดี
ด.ญ.ณัฏฐนิชา  ตาสว่าง ม.2/5 3.47 เรียนดี
ด.ญ.ธนพร  ขันธะ ม.2/3 3.43 เรียนดี
ด.ญ.ศิริฤทัย  พลอยแดง ม.2/4 3.41 เรียนดี
ด.ญ.สุภัตตรา  ประพฤทธ์วณิชา ม.2/3 3.38 เรียนดี
ด.ญ.อุทุมพร  จูละพันธ์ ม.2/5 3.38 เรียนดี
ด.ญ.นภัสวรรณ์  อรุโณทัยพร ม.2/3 3.31 เรียนดี
ด.ญ.จตุพร  ศรีวิลัย ม.2/5 3.31 เรียนดี
ด.ญ.ณัฐธิดา  จอมแก้ว ม.2/5 3.31 เรียนดี
ด.ญ.ณัฐนรี  รัตนคีรี ม.2/4 3.23 เรียนดี
ด.ญ.มณฑาทิพย์  เฉลิมทรานุวัฒน์ ม.2/5 3.20 เรียนดี
ด.ญ.รดาลัลน์  เลิศรมยานันท์ ม.2/4 3.11 เรียนดี
ด.ญ.รุจยา  วิทยาประภากร ม.2/4 3.11 เรียนดี
ด.ญ.มณฑิสา  เริ่มสูงเนิน ม.2/5 3.11 เรียนดี
ด.ญ.อิสรีย์  จูฮอง ม.2/3 3.08 เรียนดี
ด.ญ.ศรีกัลยา  บุณยปรรณานนท์ ม.2/4 3.06 เรียนดี
ด.ญ.สิริวิมล  อนากาศ ม.2/5 3.05 เรียนดี
ด.ญ.ชนิษฐา  สายน้ำเย็น ม.2/4 3.01 เรียนดี


 ม.3

ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
ด.ญ.รมย์ธีรา  ทาบุญ ม.3/1 3.79 เรียนดีเหรียญทอง
ด.ญ.ทิพยา  ทิพย์สุทา ม.3/1 3.73 เรียนดีเหรียญเงิน
นางสาวลักขิกา  ศรีวิชัย ม.3/1 3.23 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ญ.วิฑิตา  ทองยิ้ม ม.3/1 3.15 เรียนดี
ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
ด.ญ.ฐิติรัตน์  สิงห์คำโล ม.3/2 3.98 เรียนดีเหรียญทอง
ด.ญ.กานต์สิรี  ธนวุฒิพันธุ์ ม.3/2 3.64 เรียนดีเหรียญเงิน
ด.ญ.กนิษฐา  ยะวิจิตร ม.3/2 3.50 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ญ.ปราณปริยา  วศินสุนทร ม.3/2 3.25 เรียนดี
ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
นางสาวชญาณิณ  เลิศรมยานันท์ ม.3/3 3.94 เรียนดีเหรียญทอง
ด.ญ.เอื้องอลิน  อินต๊ะโมงค์ ม.3/3 3.83 เรียนดีเหรียญเงิน
ด.ญ.ชญาดา  โนราช ม.3/3 3.80 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ญ.สิตานัน  พรหมศรี ม.3/3 3.77 เรียนดี
ด.ญ.พิมพ์มาดา  คล้ำวิลัย ม.3/3 3.68 เรียนดี
ด.ญ.วรัญญา  เขตร์ขัน ม.3/3 3.63 เรียนดี
ด.ญ.กัลยกร  สุภาเดช ม.3/3 3.63 เรียนดี
ด.ญ.ธนพร  พรมมา ม.3/3 3.58 เรียนดี
ด.ญ.อุไรลักษณ์  ศรีสุข ม.3/3 3.54 เรียนดี
ด.ญ.ยุพพาพักตร์  วงศ์ใหญ่ ม.3/3 3.33 เรียนดี
ด.ญ.เมลดา  โชควัฒนกุล ม.3/3 3.31 เรียนดี
ด.ญ.พิมพ์ชนก  สนั่นก้อง ม.3/3 3.27 เรียนดี
ด.ญ.ษรรัก  ธนะหมี ม.3/3 3.26 เรียนดี
นางสาวสุจิตรา  ลิ้มสกุล ม.3/3 3.25 เรียนดี
ด.ญ.วรัญญา  รังควร ม.3/3 3.23 เรียนดี
ด.ญ.อาทิตยา  จันทร์กิติสกุล ม.3/3 3.20 เรียนดี
ด.ญ.ณัฐณิชา  รุจิโมระ ม.3/3 3.18 เรียนดี
นางสาวอรณา  ทองเพ็งจันทร์ ม.3/3 3.02 เรียนดี
       
ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
ด.ญ.วรรณวิสาข์  ขันมั่น ม.3/4 3.97 เรียนดีเหรียญทอง
ด.ญ.ภทรกรณ์  ฟองมูล ม.3/5 3.97 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวณัฐมนต์  นิมิตรศิริตระกูล ม.3/5 3.85 เรียนดีเหรียญเงิน
ด.ญ.ธันยา  สันป่าแก้ว ม.3/4 3.82 เรียนดีเหรียญทองแดง
ด.ญ.อาทิตยา  ทาเกิด ม.3/5 3.75 เรียนดี
ด.ญ.นริลธิฌา  เฉลิมเลี่ยมทอง ม.3/4 3.67 เรียนดี
ด.ญ.นภสร  พุทธปวน ม.3/4 3.64 เรียนดี
ด.ญ.ธันยพร  นันทะ ม.3/5 3.61 เรียนดี
ด.ญ.นัซรีน  มงคลดี ม.3/4 3.60 เรียนดี
นางสาวจารุนันท์  ทาปา ม.3/4 3.60 เรียนดี
ด.ญ.ณัฐชยา  สงค์ประชา ม.3/4 3.57 เรียนดี
ด.ญ.วรรณรดา  อุ่นจัน ม.3/5 3.54 เรียนดี
ด.ญ.ภัคจิรา  ทองสุข ม.3/4 3.51 เรียนดี
ด.ญ.สิรภัทร  สุวรรณชูจิต ม.3/5 3.51 เรียนดี
ด.ญ.พัชรพร  ไชยมุง ม.3/4 3.48 เรียนดี
ด.ญ.ณัฏฐนิดา  ปันตะทา ม.3/4 3.47 เรียนดี
ด.ญ.นภัสวรรณ  สวัสดิ์สันติสุข ม.3/4 3.44 เรียนดี
ด.ญ.ชนาภัทร  ศรีวรกุล ม.3/5 3.37 เรียนดี
นางสาวอนัญญา  ณ  เชียงใหม่ ม.3/5 3.37 เรียนดี
ด.ญ.พรปวีณ์  ยืนวิไล ม.3/5 3.37 เรียนดี
ด.ญ.ภัคนันท์  สุตัน ม.3/4 3.34 เรียนดี
ด.ญ.ชุติภา  เมฆสันต์ ม.3/5 3.34 เรียนดี
นางสาวปลายฟ้า  อุปขาว ม.3/5 3.32 เรียนดี
ด.ญ.กฤติมา  ด่านศิริสมบูรณ์ ม.3/5 3.32 เรียนดี
ด.ญ.กัลยกร  เงินงาม ม.3/4 3.31 เรียนดี
ด.ญ.นารา  อยู่มากญาติ ม.3/4 3.31 เรียนดี
นางสาวอาทิตยา  กิจรักษ์ ม.3/5 3.24 เรียนดี
ด.ญ.ณัฐณิชา  เมืองขัติย์ ม.3/5 3.21 เรียนดี
ด.ญ.ไปรยา  เทพสงค์ ม.3/4 3.18 เรียนดี
ด.ญ.ปิยะธิดา  โพธาเจริญ ม.3/5 3.18 เรียนดี
ด.ญ.ปัณณพร  บุญมี ม.3/4 3.17 เรียนดี
ด.ญ.โชตินัน  เมฆสันต์ ม.3/5 3.14 เรียนดี
นางสาวเมย์ธาวี  ไม้ปู ม.3/5 3.11 เรียนดี
ด.ญ.ธนัญญา  ทนันชัย ม.3/5 3.07 เรียนดี
ด.ญ.เพชรดา  ยุ่นประยงค์ ม.3/4 3.02 เรียนดี

 ม.4

ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
นางสาวศุภกัญญา  ชัยวุฒิ ม.4/1 4.00 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวกรวรรณ  สุรินทรัพย์ ม.4/1 4.00 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวเอื้ออังกูร  อ้วนเส้ง ม.4/1 4.00 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวกษมาวดี  เกษมกุลทรัพย์ ม.4/1 4.00 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวนันท์นลิน  มณีรัตน์ ม.4/1 3.98 เรียนดีเหรียญเงิน
นางสาวพิสชา  สมศักดิ์ ม.4/1 3.98 เรียนดีเหรียญเงิน
นางสาวเมธิณี  วุฒิฉายานันท์ ม.4/1 3.97 เรียนดีเหรียญทองแดง
นางสาวศุภนัดดา  ชัยวุฒิ ม.4/1 3.96 เรียนดี
นางสาวจันจิรา  เมธา ม.4/1 3.96 เรียนดี
นางสาววิชดา  ล้วนเนตรเงิน ม.4/1 3.96 เรียนดี
นางสาวอริสรา  เจริญเดช ม.4/1 3.94 เรียนดี
นางสาวชนากานต์  อำพันธ์ศรี ม.4/1 3.89 เรียนดี
นางสาวมณชุ์ปริยา  สิงคราช ม.4/1 3.88 เรียนดี
นางสาวภรภัทร  โสวะภาสน์ ม.4/1 3.79 เรียนดี
นางสาวชณัฐกานต์  จันทร์เหมย ม.4/1 3.71 เรียนดี
นางสาวธัญยธรณ์  ปินตานา ม.4/1 3.67 เรียนดี
นางสาวรับขวัญ  เหลืองเพ็ชรงาม ม.4/1 3.66 เรียนดี
นางสาวฉัตรพร  รังควร ม.4/1 3.65 เรียนดี
นางสาวภรอาภา  นันทชัย ม.4/1 3.60 เรียนดี
นางสาววรรธนี  บุญยงค์ ม.4/1 3.60 เรียนดี
นางสาวชยุดา  แสงทอง ม.4/1 3.56 เรียนดี
นางสาวนยภัทร  วัฒนาวงศ์ ม.4/1 3.56 เรียนดี
นางสาวสิริกานต์  แสงเมือง ม.4/1 3.55 เรียนดี
นางสาวชณิดา  เชื้อเมืองพาน ม.4/1 3.51 เรียนดี
นางสาววริศรา  บำรุงพงศ์ ม.4/1 3.50 เรียนดี
นางสาวปัณชญา  ตระกูลทองสว่าง ม.4/1 3.50 เรียนดี
นางสาวกวินธิดา  วงค์ใหม่ ม.4/1 3.47 เรียนดี
นางสาวณัฐธยาน์  คำหมื่น ม.4/1 3.44 เรียนดี
นางสาวเขมพิชญ์  เงินพจน์ด้วง ม.4/1 3.38 เรียนดี
นางสาวกุลิสรา  ศรีแก้ว ม.4/1 3.33 เรียนดี
นางสาวกันติชา  ศักดิ์แสน ม.4/1 3.26 เรียนดี
นางสาวนวภัสร์  ฐานพงศ์สุภาพ ม.4/1 3.25 เรียนดี
นางสาวฉัตรชญานันท์  ยุงกลาง ม.4/1 3.24 เรียนดี
นางสาวณัฐกานต์  เจริญศิลป์ ม.4/1 3.20 เรียนดี
นางสาวนิมิตรา  บุญโรจน์ ม.4/1 3.11 เรียนดี
นางสาวศุภิสรา  สมปาน ม.4/1 3.10 เรียนดี
นางสาวมณิสรา  จิตติกานนท์ ม.4/1 3.07 เรียนดี
นางสาววทันยา  นามเมือง ม.4/1 3.02 เรียนดี
นางสาวสรัลพร  ประตังทะสา ม.4/1 3.00 เรียนดี
ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
นางสาวชมพูนุช  ขันพล ม.4/2 3.96 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวธัญลักษณ์  ตารินต์ ม.4/2 3.87 เรียนดีเหรียญเงิน
นางสาวณัฏฐ์นิชา  ว่องวาณิช ม.4/2 3.86 เรียนดีเหรียญทองแดง
นางสาวชญานิศ  มาลีวงศ์ ม.4/3 3.83 เรียนดี
นางสาววัลยาพร  ณ ลำพูน ม.4/3 3.69 เรียนดี
นางสาวนวพร  ชูวัฒนกุล ม.4/3 3.66 เรียนดี
นางสาวพรชนิตว์  พรโสภิณ ม.4/2 3.65 เรียนดี
นางสาวภัทรภรณ์  จันทร์โอสถ ม.4/3 3.65 เรียนดี
นางสาวธัญเรศ  โอบอ้อม ม.4/2 3.63 เรียนดี
นางสาวกรุณา  อินถาบุตร ม.4/3 3.51 เรียนดี
นางสาวนันท์นภัส  นุชบุษบา ม.4/3 3.45 เรียนดี
นางสาวจีราภรณ์  ปุ๋ยฟู ม.4/2 3.31 เรียนดี
นางสาวรัชชประภา  ฐาปนพิมุข ม.4/3 3.31 เรียนดี
นางสาวจิตตราภรณ์  ขยันดี ม.4/2 3.30 เรียนดี
นางสาวณัฐติมา  สายบัวทอง ม.4/3 3.28 เรียนดี
นางสาวเมทินี  บุญเผือก ม.4/3 3.27 เรียนดี
นางสาวพิมพ์ธิดา  ชัยลัภนสวัสดิ์ ม.4/2 3.25 เรียนดี
นางสาวสโรชา  จำรัสมณีพงศ์ ม.4/3 3.24 เรียนดี
นางสาวอลิสา  นานาใจ ม.4/2 3.21 เรียนดี
นางสาวปริยา  เมืองเมฆ ม.4/3 3.19 เรียนดี
นางสาวภัทรสุดา  ทรายมูล ม.4/2 3.15 เรียนดี
ด.ญ.นนทพร  พลเยี่ยม ม.4/2 3.07 เรียนดี
นางสาวศุภัชรี  ชมสูง ม.4/2 3.06 เรียนดี
นางสาวอรพรรณ  ชมภูเทศ ม.4/3 3.06 เรียนดี
ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
นางสาวพิมพ์ชนก  กำเหนิดทอง ม.4/4 3.72 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวสายสมร  แสงสรทวีศักดิ์ ม.4/4 3.40 เรียนดีเหรียญเงิน
นางสาวนงลักษณ์  สมเพ็ชร ม.4/4 3.30 เรียนดีเหรียญทองแดง
นางสาวประดับพร  ยะฟู ม.4/4 3.04 เรียนดี
ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
นางสาวพิมพ์ตะวัน  เห็นประเสริฐ ม.4/5 3.69 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวธีญวรัตม์  หวังทวยทิพย์ ม.4/5 3.62 เรียนดีเหรียญเงิน

 ม.5

ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
นางสาวเมธาวี  ตั้งทวี ม.5/1 3.98 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวกัลยรักษ์  เถื่อนถ้ำ ม.5/1 3.98 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวตรีรัตน์  สร้อยยานะ ม.5/1 3.98 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวภัทรดา  เฉลิมเลี่ยมทอง ม.5/1 3.98 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวกนกวรรณ  สุพรศิลป์ ม.5/1 3.97 เรียนดีเหรียญเงิน
นางสาวณัฐนิชา  สุวรรณรัตน์ ม.5/1 3.93 เรียนดีเหรียญทองแดง
นางสาวณัฐนิชา  ปัญญาแก้ว ม.5/1 3.92 เรียนดี
นางสาวฐิติชญาณ์  สมสุข ม.5/1 3.85 เรียนดี
นางสาวกชกร  บัวลอย ม.5/1 3.81 เรียนดี
นางสาวอิงฟ้า  เหลี่ยมพันธุ์ ม.5/1 3.76 เรียนดี
นางสาวปุณวิภาภัชร์  ทองมาก ม.5/1 3.73 เรียนดี
นางสาวปริศนา  จาปัญญะ ม.5/1 3.72 เรียนดี
นางสาวนวพร  ทวีวัฒนะกิจบวร ม.5/1 3.72 เรียนดี
นางสาวจิรัชญา  พุทธสอน ม.5/1 3.71 เรียนดี
นางสาวปิยธิดา  ไตรเชษฐภาดา ม.5/1 3.71 เรียนดี
นางสาวพัทธนันท์  สุริยะเจริญ ม.5/1 3.63 เรียนดี
นางสาวมัสฤณ  ผอบทอง ม.5/1 3.60 เรียนดี
นางสาวจตุรพร  คำป๊ก ม.5/1 3.59 เรียนดี
นางสาวณัฐชยา  คูโบตะ ม.5/1 3.55 เรียนดี
นางสาวอัจฉราภรณ์  บุณยสุขเมธี ม.5/1 3.50 เรียนดี
นางสาวนวษา  ใจมา ม.5/1 3.50 เรียนดี
นางสาวกมลชนก  เทพประการ ม.5/1 3.43 เรียนดี
นางสาวอิสรีย์  ศิลปกิจ ม.5/1 3.43 เรียนดี
นางสาวธนะสุดา  พรมจันทร์ ม.5/1 3.43 เรียนดี
นางสาวกมลชนก  แซ่จิว ม.5/1 3.42 เรียนดี
นางสาวศิศิรากร  จันทร์ตะมะ ม.5/1 3.40 เรียนดี
นางสาวภัทร์ระพี  คงทน ม.5/1 3.38 เรียนดี
นางสาวธนพร  เอี่ยมกระสินธุ์ ม.5/1 3.35 เรียนดี
นางสาววรัศนันท์  ประสพสุข ม.5/1 3.35 เรียนดี
นางสาวพิชญาภา  สุวรรณกูล ม.5/1 3.32 เรียนดี
นางสาวพรสรวง  รังควร ม.5/1 3.31 เรียนดี
นางสาวณัฐติกาล  กิตติกรวิโรจน์ ม.5/1 3.28 เรียนดี
นางสาวลลิตา  โยธาวัง ม.5/1 3.25 เรียนดี
นางสาวขวัญลดา  คำปวน ม.5/1 3.17 เรียนดี
นางสาวภูณิศา  ศรีบุรี ม.5/1 3.13 เรียนดี
นางสาวศรัณย์พร  กันใหม่ ม.5/1 3.10 เรียนดี
นางสาวสลิลดา  โชคไพบูลย์ ม.5/1 3.10 เรียนดี
นางสาวพิริยา  นามหงษ์ ม.5/1 3.07 เรียนดี
นางสาวฐิติณัฐ  บุญมาปะ ม.5/1 3.02 เรียนดี
ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
นางสาวแพรวา  โปธาเกี๋ยง ม.5/2 3.92 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวพณิชา  อูบเงิน ม.5/3 3.67 เรียนดีเหรียญเงิน
นางสาวธิดารัตน์  ลักขธรรม ม.5/3 3.67 เรียนดีเหรียญเงิน
นางสาววรรณภัทร  สีหะจันทร์ ม.5/2 3.65 เรียนดีเหรียญทองแดง
นางสาววริศรา  ศรีใจวงค์ ม.5/3 3.65 เรียนดีเหรียญทองแดง
นางสาวศิริยา  วรุณกาญจน์ ม.5/2 3.60 เรียนดี
นางสาวอภิชญา  สายสุวรรณ์ ม.5/2 3.54 เรียนดี
นางสาวศศินันท์  พิรุณ ม.5/2 3.53 เรียนดี
นางสาวณัฐณิชา  บุญหมั้น ม.5/3 3.53 เรียนดี
นางสาวจีรานันท์  กันธิยะ ม.5/3 3.53 เรียนดี
นางสาวพิมพ์ชนก  วงค์คม ม.5/2 3.51 เรียนดี
นางสาววาสิตา  ฉิมพลีย์ ม.5/2 3.50 เรียนดี
นางสาวรติมา  ชาราษฏร์ ม.5/2 3.48 เรียนดี
นางสาวมณทิรา  โมตาลี ม.5/3 3.48 เรียนดี
นางสาวกุลจิรา  อิ่นแก้ว ม.5/2 3.45 เรียนดี
นางสาวอติชา  ดาวเวียงกัน ม.5/2 3.37 เรียนดี
นางสาวทยิดา  เมืองวงค์ ม.5/2 3.32 เรียนดี
นางสาวอารีญา  บุญถึง ม.5/2 3.32 เรียนดี
นางสาวกมลพรรณ  อินตา ม.5/2 3.31 เรียนดี
นางสาวพิมพ์ลภัส  มโนราช ม.5/2 3.25 เรียนดี
นางสาววรรณพร  เกตศักดิ์ ม.5/3 3.25 เรียนดี
นางสาวญาณิศา  เตปินตา ม.5/3 3.23 เรียนดี
นางสาวจุฬาลักษณ์  ปัญญาทา ม.5/2 3.21 เรียนดี
นางสาวสรัญชนา  ญาติวงค์ ม.5/3 3.21 เรียนดี
นางสาวนภัค  แก้วมณีวรรณ ม.5/3 3.18 เรียนดี
นางสาววรินยุพา  ปันสา ม.5/2 3.15 เรียนดี
นางสาวอารีรัตน์  ภัทรกิจเลิศ ม.5/3 3.15 เรียนดี
นางสาวศุภนารี  อินนาดอน ม.5/2 3.14 เรียนดี
นางสาวปี้  เลาลี ม.5/3 3.14 เรียนดี
นางสาวปัทมพร  โลแก้ว ม.5/2 3.12 เรียนดี
นางสาวนภสร  โลเกตุ ม.5/3 3.06 เรียนดี
นางสาวศิลย์ศุภา  อินต๊ะแสน ม.5/2 3.04 เรียนดี
นางสาวกุลสตรี  ศรีคำมา ม.5/2 3.04 เรียนดี
ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
นางสาวรชนีกร  นทีธารกมล ม.5/4 3.89 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวชลธิชา  เมธา ม.5/4 3.73 เรียนดีเหรียญเงิน
นางสาวชนรดี  กองลุน ม.5/4 3.73 เรียนดีเหรียญเงิน
นางสาวเขมพร  ศรีสวัสดิ์ ม.5/4 3.70 เรียนดีเหรียญทองแดง
นางสาวสิริพร  มนตรี ม.5/4 3.67 เรียนดี
นางสาวบุษยพรรณ  สิงสุข ม.5/4 3.64 เรียนดี
นางสาวแคทรีน  เชยกรีวงษ์ ม.5/4 3.50 เรียนดี
นางสาวฝนทิพย์  แซ่ลี่ ม.5/4 3.46 เรียนดี
นางสาวชลดา  โพธิ์ชัย ม.5/4 3.34 เรียนดี
นางสาวณิชานาฏ  เซียะ ม.5/4 3.31 เรียนดี
นางสาวธารน้ำทิพย์  ศิริวงศ์ ม.5/4 3.26 เรียนดี
นางสาวอังค์วรา  ฮวง ม.5/4 3.20 เรียนดี
นางสาวรชยา  เลิศจิราการ ม.5/4 3.18 เรียนดี
นางสาวนันทิยา  รินคำ ม.5/4 3.06 เรียนดี
ชื่อ-นามสกุล ห้อง ร้อยละ หมายเหตุ
นางสาวศิริกานต์  โชติชอบ ม.5/5 3.54 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวสาวินี  จันทมาลัย ม.5/5 3.53 เรียนดีเหรียญเงิน
นางสาวนภษร  รงค์ทอง ม.5/5 3.09 เรียนดีเหรียญทองแดง
นางสาวชัญญา  วิสุทธิ์ ม.5/5 3.04 เรียนดี

 ม.6

ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
นางสาวนภัสสร  อ่ำเอี่ยม ม.6/1 4.00 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวอภิชญา  ทาเกิด ม.6/1 3.96 เรียนดีเหรียญเงิน
นางสาวกชวรรณ  กรวิริยนนท์ ม.6/1 3.92 เรียนดีเหรียญทองแดง
นางสาวณัฐชา  เชื้อประเสริฐ ม.6/1 3.92 เรียนดี
นางสาวเสาวลักษณ์  เกตุปาน ม.6/1 3.89 เรียนดี
นางสาวภัทรกันย์  ศรียอง ม.6/1 3.88 เรียนดี
นางสาวกันต์กณิษฐ์  กันทอินทร์ ม.6/1 3.88 เรียนดี
นางสาวปฏิมาภรณ์  อบอุ่นเชย ม.6/1 3.87 เรียนดี
นางสาวนชกร  คุ้มสดวก ม.6/1 3.83 เรียนดี
นางสาวชนากานต์  ตุ่นมานะ ม.6/1 3.83 เรียนดี
นางสาวธวัลหทัย  ศรีสว่าง ม.6/1 3.83 เรียนดี
นางสาวชนกนันท์  กันธะวงค์ ม.6/1 3.80 เรียนดี
นางสาวปัทม์  ตระกูลทองสว่าง ม.6/1 3.76 เรียนดี
นางสาวธนัญญา  นฤนาทวงศ์สกุล ม.6/1 3.75 เรียนดี
นางสาวปิยธิดา  อรุณการ ม.6/1 3.75 เรียนดี
นางสาวนฤมน  กองแก้ว ม.6/1 3.75 เรียนดี
นางสาวสุพิชฌาย์  ไทยทองหลาง ม.6/1 3.73 เรียนดี
นางสาวจีราพรรณ  นันตาบุญ ม.6/1 3.71 เรียนดี
นางสาวเมวดี  ด่านอนันต์ ม.6/1 3.69 เรียนดี
นางสาวกรกช  สุคันธะ ม.6/1 3.67 เรียนดี
นางสาวดวงพร  ลุงคำ ม.6/1 3.66 เรียนดี
นางสาวเมธาวี  อมรศรีชัยกุล ม.6/1 3.66 เรียนดี
นางสาวภัทรธิดา  เกี๋ยงมะนา ม.6/1 3.65 เรียนดี
นางสาวสุภาพร  แซ่โหว ม.6/1 3.64 เรียนดี
นางสาวฐิติกานต์  แสนทิพย์ ม.6/1 3.55 เรียนดี
นางสาวชญากัญจน์  สัพพสิทธิมงคล ม.6/1 3.53 เรียนดี
นางสาวคัทลียา  ภูมิอัครเศรษฐ ม.6/1 3.52 เรียนดี
นางสาวกนกกร  จักรพรม ม.6/1 3.41 เรียนดี
นางสาวพัชราวดี  อุปคำ ม.6/1 3.39 เรียนดี
นางสาวณัฐปภัสญ์  จันทกูล ม.6/1 3.35 เรียนดี
นางสาวธมลวรรณ  สุยะ ม.6/1 3.30 เรียนดี
นางสาวธัญชนก  เก่งสาร ม.6/1 3.17 เรียนดี
ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
นางสาวสุกัญญา  เสาร์เปา ม.6/2 3.93 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวดุจดาว  จรัสศรี ม.6/2 3.88 เรียนดีเหรียญเงิน
นางสาวสุขศิริ  โบสถ์ทอง ม.6/2 3.77 เรียนดีเหรียญทองแดง
นางสาวภัครินทร์  คำจุมพล ม.6/2 3.75 เรียนดี
นางสาวชนิษฐา  ไชยยา ม.6/2 3.69 เรียนดี
นางสาวศศิภัค  โยธา ม.6/2 3.69 เรียนดี
นางสาวนันทิพร  ดวงปัญญาสว่าง ม.6/3 3.69 เรียนดี
นางสาวนิศาชล  บุญเลิศ ม.6/2 3.66 เรียนดี
นางสาวอัญชิสา  ฆ้องเลิศ ม.6/2 3.66 เรียนดี
นางสาวขวัญจิรา  กาเกตุ ม.6/2 3.62 เรียนดี
นางสาวสุประภา  ปันทวงศ์ ม.6/2 3.62 เรียนดี
นางสาวธัญสิริ  ปินตา ม.6/2 3.62 เรียนดี
นางสาวอัจฉรา  ชื่นจิตร ม.6/2 3.59 เรียนดี
นางสาวกรรณิการ์  เชื้อมูลรินทร์ ม.6/2 3.53 เรียนดี
นางสาวธีริศรา  เสถียรลัคนา ม.6/2 3.53 เรียนดี
นางสาวปิ่นรัตน์  ใจคำปัน ม.6/2 3.50 เรียนดี
นางสาวปณิตธี  ไชยวงค์ ม.6/2 3.48 เรียนดี
นางสาวศรุตา  เพ็ญเวียง ม.6/2 3.46 เรียนดี
นางสาวสุพรรณิการ์  อิทธิบูชาเกียรติ ม.6/2 3.45 เรียนดี
นางสาวโยธกา  ขันเดช ม.6/2 3.43 เรียนดี
นางสาวดลพร  รัตนประภากร ม.6/2 3.40 เรียนดี
นางสาวผไทมาศ  บุญแปลง ม.6/2 3.33 เรียนดี
นางสาวเบญจรงค์  รุ่งแสง ม.6/2 3.33 เรียนดี
นางสาวสุวิมล  ศรทรง ม.6/3 3.32 เรียนดี
นางสาวรักษ์ชนก  โพธิ์พันธ์ ม.6/2 3.29 เรียนดี
นางสาวหทัยภัทร  ตันซาว ม.6/3 3.29 เรียนดี
นางสาวนันทนัช  วรรณวิจิต ม.6/2 3.25 เรียนดี
นางสาวปุญญาดา  ภคเลิศพฤทธิ์ ม.6/3 3.24 เรียนดี
นางสาวรสิกา  ชมนาน ม.6/3 3.24 เรียนดี
นางสาวศิริพร  ทองคำ ม.6/3 3.22 เรียนดี
นางสาวกอรวี  วงศ์สุริยะ ม.6/2 3.20 เรียนดี
นางสาวชนัญญา  อินทจักร์ ม.6/2 3.20 เรียนดี
นางสาวธัญญาลักษณ์  ดวงแสง ม.6/3 3.19 เรียนดี
นางสาวกานต์ชนก  มั่นคง ม.6/2 3.17 เรียนดี
นางสาวขวัญใจ  ไอ่จ๋า ม.6/2 3.16 เรียนดี
นางสาวชนกนันท์  มหาวงศ์ ม.6/2 3.14 เรียนดี
นางสาวพัชรินทร์  เสรีไทย ม.6/2 3.08 เรียนดี
นางสาวชนิษฎา  กิตติกรวรเดช ม.6/2 3.04 เรียนดี
นางสาวเนตสินี  วัฒนาวงศ์ ม.6/2 3.04 เรียนดี
นางสาวอาภัสรา  คำจริง ม.6/2 3.04 เรียนดี
นางสาวณัฐณิชา  ม่านแก้วจู ม.6/3 3.04 เรียนดี
นางสาวกุลธิดา  นันทขว้าง ม.6/2 3.03 เรียนดี
นางสาวดุจฤดี  ใจนนถีย์ ม.6/2 3.03 เรียนดี
นางสาวณัชชา  จันทวารีย์ ม.6/2 3.01 เรียนดี
นางสาวศิรประภา  ใจดี ม.6/2 3.01 เรียนดี
นางสาวศรินรัตน์  ผู้มีคุณรัตน์ ม.6/2 3.00 เรียนดี
นางสาวอาริสา  วงค์พิงค์ ม.6/3 3.00 เรียนดี
ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
นางสาวอัฐภิญญา  สายใจ ม.6/4จีน 3.53 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวจิรภัทร  ผลงามเนตรอรุณ ม.6/4จีน 3.50 เรียนดีเหรียญเงิน
นางสาวธันย์ชนก  เทียนทอง ม.6/4จีน 3.35 เรียนดีเหรียญทองแดง
นางสาวปวันรัตน์  วุฒิอัครไพศาล ม.6/4จีน 3.25 เรียนดี
นางสาวกวิสรา  ยิ่งนิยม ม.6/4จีน 3.04 เรียนดี
ชื่อ-นามสกุล ห้อง เกรดเฉลี่ย หมายเหตุ
นางสาวธีรนาฎ  แสนคำงาม ม.6/4คณิต 3.54 เรียนดีเหรียญทอง
นางสาวธัณย์จิรา  พรประภาพูลศิริ ม.6/4คณิต 3.50 เรียนดีเหรียญเงิน
นางสาววิภาดา  เก่งกาจ ม.6/4คณิต 3.37 เรียนดีเหรียญทองแดง
นางสาวสุธิดา  หยี่จ่อง ม.6/4คณิต 3.18 เรียนดี

 

 

 

[awesome-gallery id=7946]

0Shares