เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย จัดให้คณะครูคาทอลิก และ นักเรียนคาทอลิก รวมถึงคณะครู และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เข้าร่วม “พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน” ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่