เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนพระหฤทัย จัดให้คณะครูคาทอลิก และ นักเรียนคาทอลิก รวมถึงคณะครู และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 เข้าร่วม “พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสวันศุกร์ต้นเดือน” ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares