โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธี “ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยมีซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน ในพิธีประกอบไปด้วยวจนพิธีกรรม ประธานถวายพานพุ่มและเปิดกรวยหน้าพระฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares