เมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายพันธสัญญา” สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนพระหฤทัย บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน รื่นเริง โดยโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมดีๆ มากมาย ทั้งกิจกรรมสันทนาการ จากรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว และกิจกรรมชวนให้คิดไตร่ตรอง ทำให้เกิดภาพแห่งความสุขระหว่างกลุ่ม ในกิจกรรมครั้งนี้ยังมีพิธีประดับเข็มตราโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อสร้างพันธสัญญาร่วมกันระหว่าง โรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ในการทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง
3. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงแนวทางการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับในบทบาทความสามารถและคุณค่าของตนเอง
5. เพื่อให้นักเรียนรักในเกียรติและศักดิ์ศรีของนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares