เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ชมรม “SC รักษ์โลก” ร่วมกับ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จัด โครงการพระหฤทัยรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันนี้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัด ได้ถูกมนุษย์ใช้อย่างสิ้นเปลืองและทำลายโดยไม่รู้คุณค่า ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และผลจากการดำเนินโครงการพระหฤทัยรักษ์สิ่งแวดล้อมปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ได้ เช่น การใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า เพราะพลังงานต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนในการผลิต แต่ละขั้นตอนในการผลิตจะทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้นมา การปลูกต้นไม้ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน เพราะต้นไม้เปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศให้กับโลก ดังนั้นโรงเรียนพระหฤทัยได้เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการพระหฤทัยรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ จัดการขยะให้ถูกวิธี ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลก

ดังนั้นเพื่อให้นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพระหฤทัยจึงได้จัดทำโครงการพระหฤทัยรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้น

[awesome-gallery id=8754]

0Shares