วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคลากรได้จัดพิธีมอบเข็มโรงเรียนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2565

เพื่อให้นักเรียน มีความรักในสถาบัน​ น้อมนำเอกลักษณ์​ อัตลักษณ์ของโรงเรียนพระหฤทัย​ อีกทั้งส่งเสริมแนวทางการปฏิบัติงานในระบอบประชาธิปไตย ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการทำงานร่วมกัน มีความเสียสละ​ มีจิตอาสา​ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและฝึกทักษะ​การทำงานอันก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามัคคีในหมู่คณะ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากซิสเตอร์วรรณ​วิมล​ สุขสวัสดิ์​ เป็นประธานในพิธี​

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo