ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
Back to school

Back to school

(more…)
Read More
ทดสอบระบบ ก่อนเปิดเทอม

ทดสอบระบบ ก่อนเปิดเทอม

วันที่ 29 กันยายน 2563 โรงเรียนพระหฤทัยได้ทำการทดลองระบบเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (more…)
Read More
SC Carnaval Mini marathon 2019

SC Carnaval Mini marathon 2019

(more…)
Read More
การสรุปรายงานผลการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา

ข่าว อัพเดท

ข่าวทั้งหมด...