การสรุปรายงานผลการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ปีการศึกษา 2561
การตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2560
การประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 -2561
การประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา  ครั้งที่ 2/2560

ข่าว อัพเดท

ข่าวทั้งหมด...