วันนี้มาชมภาพของเด็กๆ ระดับชั้นปฐมวัยกันค่ะ ในกิจกรรม “เกมการศึกษา” ที่ช่วยพัฒนาความคิดเป็นพื้นฐานสำคัญ ของการเตรียมความพร้อมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน มีกระบวนการเล่นที่ช่วยฝึกทักษะความพร้อมทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญาเพื่อตอบสนองความต้องการตามวัยของผู้เรียน