เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายอนุบาลโรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรม “ป๋าเวณียี่เป็ง” เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำผางประทีปกันอย่างสนุกสนาน