เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายอนุบาลโรงเรียนพระหฤทัยได้จัดกิจกรรม “ป๋าเวณียี่เป็ง” เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำผางประทีปกันอย่างสนุกสนาน

 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares