เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ฝ่ายอาคารสถานที่  โดย ม.อุกฤต ทิพย์อุบล หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย  ได้บรรยายและสาธิตเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ภายใต้โครงการป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

[awesome-gallery id=8461]

0Shares