เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ฝ่ายอาคารสถานที่  โดย ม.อุกฤต ทิพย์อุบล หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย  ได้บรรยายและสาธิตเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ภายใต้โครงการป้องกันอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ  และได้รับเกียรติจาก ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรและฝึกซ้อมหนีอัคคีภัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริง

[awesome-gallery id=8771]

0Shares