เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ โดยฝ่ายงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ได้นำนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เยาวชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้เรื่องการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ด้วย การนำหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ศูนย์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีคุณครูที่พานักเรียนเข้ารับการอบรม ได้แก่

  • ครูธัญญรัตน์  ชัยสา
  • ครูจุฑาลักษณ์  เชษฐ์พฤนท์สกุล
  • ครูนัฎฐินี  จันทวงค์
  • ม.วุฒิชัย  เตียเจริญ 

[awesome-gallery id=8913]

0Shares