“ความรู้นำ คุณธรรมเลิศ เทิดศักดิ์ศรี”

ความรู้นำ หมายถึง การมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเองให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและนำความรู้ไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้

คุณธรรมเลิศ หมายถึง การมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีคุณธรรมต่อชุมชนและสังคมโดยมีความสามารถและคุณค่าของตนเองและสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สำคัญอันเป็นหลักในการดำรงชีวิตและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นตามโอกาส

เทิดศักดิ์ศรี หมายถึง การปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักยอมรับในบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น โดยให้ถือว่าทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ในความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน