เนื่องด้วยพุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิกสมาคม องค์กรทางพระพุทธศาสนาและหน่วยงานสถานศึกษาต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาขึ้น วันที่  18  กุมภาพันธ์  2562  ณ พุทธสถานเชียงใหม่ และมีพิธีมอบเกียรติคุณบัตรแก่นักเรียน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูแก่เยาวชน  ในโอกาสนี้ นักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ เข้ารับเกียรติคุณบัตรจากศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  3  คน ได้แก่

  1. เด็กหญิงชนันธร สายน้ำเย็น  
  2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญลอย และ
  3. นางสาวนยภัทร  วัฒนาวงศ์  
 
Failed to get data. Error:
Request is missing required authentication credential. Expected OAuth 2 access token, login cookie or other valid authentication credential. See https://developers.google.com/identity/sign-in/web/devconsole-project.
0Shares