เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ นำโดย ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยโรงเรียนได้คัดเลือกนักเรียน เด็กหญิง นันท์นภัส สุจา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เป็นตัวแทนเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา งานนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมิน และ นายกเทศบาลตำบลหนองควาย ปราชญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ บ้านเหมืองกุง คณะครู ผู้บริหาร และ นักเรียน พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ เป็นอย่างดี

0Shares