คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนพระหฤทัย ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการชุดที่ 3 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ( เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน)
รายชื่อคณะกรรมการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8
1. นายพิชัย สดเอี่ยม รอง ผอ.สพป. ลำปาง เขต 1
2. นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ รอง ผอ.เขต
3. นายทรงกลด วิชชโลกา ผู้แทนเอกชน ผจก.รร.อนุบาลกฤษณพรรณแม่ฮ่องสอน
4. นางสาววรนันท์ รวมสุข รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2
5. นางพลอยชมพู กลิ่นหอม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ลำปาง เขต 1
ที่ท่านได้มาประเมิน ด.ญ.โปรดปราน วิจิตรศิลป นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564 ขอพระเยซูคริสตเจ้าโปรดอำนวยพระพรอันอุดม แด่คณะกรรมการทุกท่านครับ