เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน ได้จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคารมิราเบล การประชุมครั้งนี้เพื่อปรึกษา หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ของครูและนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระหฤทัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่สละเวลามาประชุมในครั้งนี้

[FAG id=5197]

0Shares