เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ อาสนวิหารพระหฤทัย ทางโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้เชิญท่านผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟัง นโยบายการจัดการเรียนการสอน ระเบียบการและกำหนดการต่างๆ จากทางโรงเรียน โดยมีซิสเตอร์ลักษณาวดี  วงษ์วิไลวารินทร์ เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยโรงเรียนได้กำหนด

  • ช่วงเช้า    พบผู้ปกครองในระดับประถมศึกษา
  • ช่วงบ่าย   พบผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษา
0Shares