สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการขอแก้ไขข้อบังคับของสมาคมฯ สรุปรายงานกิจกรรมของปีที่ผ่านมา สรุปงบประมาณรายรับ – รายจ่าย ปี 2560 สรุปรายรับ – รายจ่ายงานพระหฤทัยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 และในวาระเสนอเพื่อพิจารณา ได้นำเสนองานพระหฤทัยมินิมาราธอนครั้งที่ 2 เพื่อให้คณะกรรมการฯได้เสนอความร่วมมือในส่วนของการดำเนินงาน รวมทั้งได้เสนองบประมาณปี 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสม เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเป็นอย่างดี ทางสมาคมฯขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

[awesome-gallery id=8252]

0Shares