เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.10 น. – 11.20 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระหฤทัย โดยฝ่ายนโยบาย กำกับติดตามและประเมินผล ได้จัด การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อวางแผนและกำหนดขอบข่าย การตรวจติดตามคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2560 ตามมาตรฐานการศึกษาและวิธีปฏิบัติงาน ของโรงเรียนพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2560

 

[awesome-gallery id=7552]

0Shares