เมื่อวันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ และแนวนโยบาย ในการตรวจติดตามคุณภาพภายในฝ่าย และภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาและวิธีปฏิบัติงาน ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย เป็นประธานการประชุม

  [FGAL id=2368]

0Shares