เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสนามบาสฯ ชั้น 2 โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจง บทบาทหน้าที่ในการ จัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ รวมถึงการ วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

  [FGAL id=2372]

0Shares