โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่  โดย ฝ่ายนโยบาย กำกับติดตามและประเมินผล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ปีการศึกษา 2563 ขึ้นเพื่อชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานฯ เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพระหฤทัย รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล  ประเมินผลการจัดการศึกษา และเขียนรายงานการดำเนินการตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ โดยมี คุณครูวรรณรัชต์ ทองสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายฯ เป็นประธานการประชุม  เมื่อวันอังคารที่ 14  กรกฎาคม 2563  ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร

0Shares