:: ประกาศ ::  

ให้นักเรียนที่ติด 0/ร ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบวิชาที่นักเรียน ติด 0/ร ผ่านทาง www.sch.ac.th

2. ตรวจสอบรายละเอียดวิชาที่นักเรียนต้องแก้ 0/ร ให้ถูกต้องทั้ง ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อครูประจำวิชา และหน่วยกิต

3. ติดต่อ ติดตามการรับมอบหมาย แก้ 0/ร กับครูประจำวิชา โดยติดต่อกับครูประจำวิชาโดยตรง หรือ ขอข้อมูลติดต่อผ่านทางครูประจำชั้น

4. ทำงานที่ได้รับมอบหมายในวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564 

5. พร้อมนำส่งงานแก้ 0/ร ส่งครูประจำวิชา
ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
โดยสามารถส่งงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ทาง  Online (Line app หรือ E-mail ของครูประจำวิชา)
2. ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าพัสดุ ถึงครูประจำชั้น ดังนี้

         —- ชื่อครูประจำชั้น (งานแก้ 0/ร) ของ ชื่อนักเรียน ชั้น เลขที่
         ส่งมาที่ 225 โรงเรียนพระหฤทัย ถ.เจริญประเทศ
         ต. ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
         (ส่งภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564)

6. คุณครูประจำวิชาตรวจเช็ค งานแก้ 0/ร ของนักเรียน แล้วรายงานผลการผ่านการแก้ 0/ร กับฝ่ายวิชาการ

7. **สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (แบบปกติ) โดย ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 ให้นักเรียนติดต่อเขียนใบคำร้องแก้ 0/ร กับฝ่ายทะเบียน แล้วนำส่งครูประจำวิชาลงนามรับทราบ

8. นักเรียนชั้น ป.1, ป.2, ป.3 และ ป.5 ไม่มีนักเรียนติด 0/ร


0Shares