บริษัทอคาเดมิค คอนเทสต์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดให้มีโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งในปีนี้ได้จัดให้มีการสอบในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2564 และ 12 กันยายน 2564 ซึ่งมีนักเรียนจากทั่วประเทศสนใจสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในครั้งนี้ และมีนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ สมัครสอบ และมีผลคะแนนการสอบระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลำดับ โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในครั้งนี้ โดยมีรายชื่อนักเรียนที่มีผลสอบ TESET ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1. ด.ญ.อุนนดา วงศ์สัมพันธ์ ชั้น ป.6 เกียรติบัตรเหรียญทอง
2. ด.ญ. ธัญชนก บำเพ็ญผล ชั้น ป.6 เกียรติบัตรเหรียญทอง
3. ด.ช. วิรินธรณ์ วุฒิวิทยากูล ชั้น ป.4 เกียรติบัตรเหรียญทอง
4. ด.ญ. กชณิกา ปภากรวิจิตร ชั้น ป.6 เกียรติบัตรเหรียญทอง
5. ด.ญ. ภารัญชยา รุ่งสว่าง ชั้น ป.6 เกียรติบัตรเหรียญทอง
6. ด.ช. วรฤทธิ์ รัฐฤทธิ์ธำรง ชั้น ป.4 เกียรติบัตรเหรียญทอง
7. ด.ญ. โปรดปราน วิจิตรศิลป ชั้น ป.4 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
8. ด.ญ. จารุพิชญา คำลือ ชั้น ป.6 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
9. ด.ญ. สุริวัสสา นิ้มเวียงพิงค์ ชั้น ป.5 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
10.ด.ช. พลวรัตถ์ ไชยวัฒน์ธำรง ชั้น ป.4 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1. นายธนพล ศุกรินทร์ ชั้น ม.3 เกียรติบัตรเหรียญทอง
2. ด.ญ. ปาณิสรา วรรณศรี ชั้น ม.2 เกียรติบัตรเหรียญทอง
3. ด.ญ.สุพิชญา ไชยมุง ชั้น ม.2 เกียรติบัตรเหรียญทอง
4. ด.ญ.ดาวเรือง คำก่อ ชั้น ม.2 เกียรติบัตรเหรียญทอง
5. ด.ญ. อภิญญา พลานุสนธิ์ ชั้น ม.3 เกียรติบัตรเหรียญทอง
6. ด.ญ. ชุติสรา ปัดเมฆ ชั้น ม.2 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
7. ด.ญ. พัชรภา ศรีษาพุทธ ชั้น ม.2 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
8. ด.ญ. ดาราวดี บุณยสุขเมธี ชั้น ม.2 เกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
1.นางสาวไอยเรศ แคทรีน อุดมดี ชั้น ม.4 เกียรติบัตรเหรียญทอง
2.นางสาวธัญวรัตน์ วงศาโรจน์ ชั้น ม.4 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
3.นางสาววรรณรดา อุ่นจันทร์ ชั้น ม.6 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
4. นางสาวกรณัฐ ทาระนัด ชั้น ม.4 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
5. นางสาวณิชารีย์ ภาวัฒน์นิมิต ชั้น ม.4 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง

0Shares