หมายเหตุ : สำหรับผลการเรียนฉบับรูปเล่ม (ฉบับจริง) ทางโรงเรียนจะดำเนินการแจกในช่วงที่โรงเรียนเปิดเรียน ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้งหนึ่ง