เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ได้จัดปฐมนิเทศสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ได้ให้เกียรติมาชี้แจงนโยบายของโรงเรียน ณ อาสนวิหารพระหฤทัย


0Shares