เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564  โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยท่านผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์ ได้ให้เกียรติมาชี้แจงนโยบายของโรงเรียน ณ อาสนวิหารพระหฤทัย


0Shares